Lesvoorwaarden

Van toepassing op de lessen in Alkmaar, en Zaandam / Krommenie (FluXus)

Gevolgen van (covid) pandemie

Indien lessen uitvallen door een van hogerhand opgelegde sluiting van de leslocatie, dan wordt dit behandeld als verzuim van de docent, zie hieronder.

Indien lessen uitvallen doordat de leerling in quarantaine moet dan wel andere gevolgen van een pandemie, dan wordt dit behandeld als verzuim van de leerling, zie hieronder.

De cursus

De lessen worden gegeven volgens de cursusplanning (vakantierooster) die op mijn website te zien is. Een volledige cursus telt 36 lesweken, en loopt van zomervakantie tot zomervakantie. Leerlingen die eens in de 2 weken les hebben zijn ingedeeld in het A- of het B-rooster zoals op de cursusplanning aangegeven. Voor hen zijn er 18 lesweken in de volledige cursus en gelden als lesweken die weken waarin hun les volgens dat A- of B-rooster is gepland.
De lesweken zijn genummer van 1 t/m 36. Wanneer welke lesweek is, is te zien in de cursusplanning.

Lesverband/opzegtermijn

Het lesverband loopt tot onbepaalde tijd door. Bij opzegging dient een opzegtermijn in acht te worden genomen van tenminste 4 lesweken. Voor hen die eens in de 2 weken les hebben is die opzegtermijn 2 lesweken.
Op deze termijn is een uitzondering: indien de opzegging gebeurt na de 27ste lesweek van de cursus en voor de laatste lesweek van de cursus, dan geldt dat de opzegtermijn gelijk is aan het aantal lesweken tot aan de zomervakantie, dus tot aan het einde van de cursus.
Vanaf het moment dat u opzegt gaat de eerstvolgende lesweek de opzegtermijn in. De lessen van de opzegtermijn betaalt u nog en kunt u desgewenst volgen.
Voor nieuwe leerlingen zijn de eerste 2 lessen oriëntatielessen en geldt bovenstaande daarna. Voor leerlingen die eens in de 2 weken les hebben is er 1 oriëntatieles en geldt bovenstaande daarna.
Opzeggingen mogen mondeling gebeuren. Bij opzeggingen per e-mail of schriftelijk dient de ontvangst, en daarmee de nieuwe situatie door mij te worden bevestigd.
Een volgend cursusjaar opzeggen? Als u in een volgend cursusjaar geen lessen meer wilt volgen, dan moet u dat aangeven vóór de laatste lesweek (lesweek 36) van het cursusjaar daarvoor. Zegt u later op, is het lesverband doorgelopen in het nieuwe cursusjaar, en wordt u in het nieuwe cursusjaar nog vier lesweken (de opzegtermijn) verwacht. (Bij tweewekelijkse lessen zijn dat 2 lesweken.)

Verzuim van de leerling

Indien de leerling verzuimt is nog steeds lesgeld verschuldigd. Indien de leerling verzuimt door ziekte geldt dat binnen de ziekteperiode de eerste 4 verzuimde lessen worden doorbetaald. Over de 5de en volgende verzuimde lessen binnen de ziekteperiode is geen lesgeld meer verschuldigd. Voor leerlingen die eens in de 2 weken les hebben geldt dat de eerste 2 verzuimde lessen binnen de ziekteperiode worden doorbetaald, en dat over de 3de en volgende verzuimde lessen binnen de ziekteperiode geen lesgeld meer verschuldigd is.

Verzuim van de docent

Indien de docent door ziekte of onvoorziene ernstige omstandigheden verzuimt mag er binnen een cursusjaar 1 les worden verzuimd zonder dat dit wordt gecompenseerd. Als de docent binnen een cursusjaar door ziekte een 2de of 3de les verzuimt dan worden deze lessen gecompenseerd (ingehaald) aan het einde van het cursusjaar in lesweek 37 en 38 (zie de cursusplanning, dit zijn de zgn. reserveweken) vermits het lesverband niet voor het einde van het cursusjaar werd beëindigd. Indien er een 4de les (of meer) wordt verzuimd vindt teruggave van lesgeld plaats tenzij deze met instemming van de cursist door een collega-docent worden waargenomen.

Wijziging dag en tijd

De vaste afgesproken dag en tijd is bindend. Indien de leerling niet meer in staat is op de afgesproken dag en tijd de les te volgen zal worden geprobeerd een andere permanente dag en tijd vast te stellen. Zou dit niet lukken (wat bij een vol rooster niet ondenkbaar is) dan is de aanzegging van wijziging de opzegging en geldt datgene wat bij de opzegtermijn is gezegd.

Afmelden voor de les

• Per e-mail, maar dan wel voor 12.00 verzenden. Woensdag Zaandam graag voor 11.30 verzenden.
• Per SMS naar 0651-610925. Stuur SMS'sen NIET naar mijn vaste 072-nummer.
• Telefoontje. Naar 0651-610925 en dan evt. inspreken voicemail.
Als ik thuis ben (ma en vr) kan een telefoontje naar het vaste nummer ook, maar laat geen voice-mail op het vaste 072 nummer achter; ik zie namelijk niet of er voice-mail is.
In de middag als ik daadwerkelijk lesgeef, heb ik liever geen telefoon en geef ik de voorkeur aan SMS berichten.

Vervangende afspraak bij afmelding

Voor cursisten in Alkmaar:
Indien de leerling uiterlijk de les voorafgaand aan de in te halen les, dus minstens een week van tevoren zijn afwezigheid meldt zal in die week voorafgaand aan de uit te vallen les, een vervangend tijdstip worden gezocht.

Voor cursisten binnen FluXus (Zaandam/Krommenie):
Binnen de dagen dat ik in FluXus lesgeef is inhalen en verschuiven van lessen niet mogelijk. Wel verleen ik mijn medewerking aan het proberen te ruilen met een andere leerling indien dat een oplossing kan bieden, maar wel binnen dezelfde lesweek.

Berekening lesgeld

Het lesgeld wordt berekend evenredig aan het aantal lesweken binnen de afgesproken periode. Indien er herberekeningen plaats moeten vinden, bijv. na tussentijdse opzegging, wordt het lesgeld evenredig minder. Dit wordt met de reeds betaalde termijnbetalingen verrekend. Bij berekening van andere periodes dan een volledig cursusjaar krijgt u altijd een duidelijke berekening.
Er wordt jaarlijks een factuur gestuurd aan het begin van het seizoen, of het begin van de cursus, maar vervolgens wordt verondersteld dat u zelf de termijnbedragen bijhoudt indien u in termijnen betaalt.

Betaaltermijnen

Het cursusbedrag is in maandelijkse termijnen opgesplitst. Bij een volledig cursusjaar zijn dit 10 termijnen: september tot en met juni, waarbij het termijnbedrag wordt verwacht aan het begin van de maand, maar uiterlijk de 15de van de maand.
Deze termijnen kunnen op de volgende manieren worden betaald:
• Maandelijks - betaling in het begin van de maanden september tot en met juni. Dit zijn 10 betalingen.
• Per twee maanden - betaling in het begin van de maand september (sept-okt), november (nov-dec), januari (jan-feb),maart (mrt-apr) en mei (mei-juni). Dit zijn 5 betalingen.
• Tweemaal per jaar - betaling in het begin van de maand september (sept-jan)) en februari (feb-juni).

Wanneer betalen

U betaalt het termijnbedrag in de maand die aan de orde is aan het begin van de maand, maar uiterlijk de 15de van de maand, ongeacht de grootte van de termijnen.

Hoe betalen

Via banknummer NL76INGB0004175569 t.n.v. H.Koopman, Alkmaar. Contant betalen in de les kan alleen indien u gepast betaalt. Bij contante betaling ontvangt u een kwitantie.

Naam leerling bij omschrijving

Vermeld in de omschrijving de naam van de leerling, soms is het zonder die naam moeilijk zoeken.

Video en foto

Publicatie van in de les gemaakte foto/video op sociale media graag met mijn medeweten en toestemming.

Video opnamen in de les gemaakt vind ik prima, en ik ben er vaak voor omdat het ondersteunend werkt, maar alleen als ik het weet en u het van tevoren zegt of vraagt.

Betalingsachterstand

Van betalingsachterstand is sprake indien de maandtermijn die aan de orde is niet uiterlijk de 15de dag van de maand is bijgeschreven. De docent houdt zich bij betalingsachterstand het recht voor contante betaling van (een substantieel deel van) de achterstallige maandtermijn te verlangen alvorens wordt lesgegeven. Het risico van hierdoor gemiste lessen ligt bij de cursist.
Indien de cursist, ondanks herhaalde herinneringen, niet aan de betalingsverplichting voldoet, kan door docent een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten van incasso, alsmede eventueel extra gemaakte kosten, komen geheel ten laste van de cursist.


Lesvoorwaarden

De meeste zichzelf respecterende gediplomeerde docenten maken gebruik van de lesovereenkomsten van de NTB of hebben anderszins iets geregeld t.a.v. zaken die de continuiteit van de lessen doorkruisen. De lesvoorwaarden geven de docent een zekere bescherming binnen acceptabele grenzen en bieden de leerling duidelijkheid. Hiertegenover staat dat lessen in een lesverband duidelijk goedkoper zijn dan ad-hoc afgesproken lessen. De lesvoorwaarden worden niet ondertekend. Ik kies daar niet voor omdat het risico voor de leerling overzichtelijk is, en omdat een mondelinge overeenkomst voor mij goed genoeg is. In gevallen echter waarop een beroep op deze afspraken gedaan wordt, veronderstel ik dat u ze kent en er akkoord mee bent, wat u te kennen geeft door bij mij in een lesverband de lessen te volgen.